Wprowadzone przez Adwokat Andrzej Pazdyga

Rozwód a unieważnienie małżeństwa

Rozwód może zostać orzeczony gdy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżonków. Mówi o tym wprost art 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. “Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód”. Przyczyny tego mogą być różne np. zdrada, uzależnienie, przemoc, niezgodność charakterów.

Przebieg upadłości konsumenckiej

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może zgłosić dłużnik. Wniosek o upadłość w określonych przypadkach zgłosić może także jego wierzyciel. Postępowanie upadłościowe rozpoczyna zatem złożenie wniosku. Procedura jest uproszczona. Wniosek składa się do Sądu elektronicznie lub na specjalnym formularzu dołączając odpowiednie załączniki. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest sąd rejonowy wydział gospodarczy. Sąd upadłościowy decyduje się ogłosić upadłość, […]

Ostateczne wezwanie do zapłaty.

Jeśli minął termin płatności i ewentualne ponaglenia telefoniczne nie dają rezultatu przed skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego należy sporządzić przedsądowe wezwanie. Po pierwsze przedsądowe wezwanie do zapłaty może spowodować brak konieczności procedowania po drugie Sąd wymaga wykazania, ze chcieliśmy sprawę załatwić polubownie. artykuł 187 kodeku postępowania cywilnego stanowi bowiem “Pozew powinien czynić zadość warunkom […]

Na czym polega windykacja

Wierzytelność nawet przesądzona prawomocnym wyrokiem nie zawsze powoduje natychmiastowe odzyskanie należności. W przypadku gdy dłużnik dobrowolnie nie uiści roszczenia pozostanie nam samodzielne lub przez profesjonalną kancelarię windykowanie długu..

Przedsądowe wezwanie do zapłaty a przedawnienie

Otrzymanie ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty nie oznacza od razu, że nasza sytuacją jest beznadziejna. W pierwszej kolejności należy zastanowić się czy dochodzona wierzytelność nie jest już przedawniona. Nie nastąpiło przedawnienie długu Zasadniczo przedawnienie następuję po 6 latach a w przypadku świadczeń okresowych czy związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej po 3 latach Jeśli natomiast toczyło […]

Nadzwyczajne złagodzenie kary.

Nadzwyczajne złagodzenie kary regulację swoją znajduję w art. 60 kodeksu karnego. Zgodnie z nim sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary w wypadkach przewidzianych w ustawie oraz w stosunku do młodocianego, jeżeli przemawiają za tym względy określone w art. 54 § 1. Zgodnie zaś z art. 54 wymierzając karę nieletniemu albo młodocianemu, sąd kieruje się przede […]

Samodzielne odzyskiwanie długów

Pierwszą czynnością, którą możemy a wręcz powinniśmy wykonać jest pisemne przedsądowe wezwanie do zapłaty. Dla przyszłych celów dowodowych najlepiej przesłać je listem poleconym. W wezwaniu należy wskazać kwotę długu, określić przyczynę jego powstania (faktura, umowa, rękojmia) oraz oczekiwany termin zapłaty licząc od odebrania przesyłki. Dodatkowa można skapitalizować nagromadzone już odsetki i także wnosić o ich […]

Intercyza małżeńska. Zawarcie rozdzielności majątkowej

Intercyza to zgodnie z art. 47. par. 1. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego to nic innego jak umowa między małżonkami. Najprościej można powiedzieć, że dotyczy aspektu ich wspólnoty majątkowej. Przez intercyzę małżonkowie mogą swoją wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Dla swej ważności intercyza wymaga formy aktu […]

Renta wyrównawcza

Renta wyrównawcza to inaczej renta uzupełniająca, która przysługuje poszkodowanemu na podstawie art. 444 § 2 kc (uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia). Jest to świadczenie o charakterze odszkodowawczym, wypłacanym periodyczne, której celem jest rekompensata dotkliwych konsekwencji dla życia w postaci uszczerbku na zdrowiu (szkoda na osobie) spowodowanym działaniem innej osoby np. w przypadku, w którym […]