Wyrok zaoczny

Otrzymałem z sądu wyrok zaoczny. Nie wiem jak to się stało, bo nic nie wiedziałem o żadnej sprawie. W jaki sposób mogło do tego dojść?

W pierwszej kolejności poszedłbym do sądu, który wydał wyrok i sprawdził, pod jaki adres kierowano do Pana korespondencję a jeśli adres jest prawidłowy, kto ja odbierał. Na wyroku zaocznym ponadto zawsze są pouczenia o przysługujących środkach jego zaskarżenia. W odwołaniu może Pan podnieść, zatem argumenty wskazujące np. na nieprawidłowe zawiadomienie o rozprawie.

Wyroki zaoczne zapadają gdy pozwany nie stawił się na rozprawę albo mimo stawiennictwa nie bierze w niej udziału. Uznaje się wówczas za prawdziwe twierdzenia powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed rozprawą, chyba, że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa. Wyrok wydany w nieobecności pozwanego nie będzie zaoczny, jeżeli pozwany żądał przeprowadzenia rozprawy w swej nieobecności albo już składał w sprawie wyjaśnienia ustnie bądź pisemnie.

Jeśli w dniu rozprawy nie będzie jeszcze zawiadomienia, że informacja o terminie została doręczona pozwanemu sąd może w ciągu dwóch tygodni wydać na posiedzeniu wyrok zaoczny, jeśli w tym czasie takie zawiadomienie do sądu nadejdzie. Pamiętać trzeba, że za doręczone uważa się także przesyłki nieodebrane w terminie.

Wyroki zaoczne doręcza się z urzędu obu stronom, co znaczy, że nie musza one składać o to wniosku. Pozwany, przeciwko, któremu zapadł wyrok zaoczny może złożyć sprzeciw w ciągu tygodnia od doręczenia mu wyroku.

Wyrok zaoczny uwzględniający powództwo ma rygor natychmiastowej wykonalności. Pozwany może rzecz jasna wnioskować o zawieszenie tego rygoru, jeśli wyrok został wydany z naruszeniem przepisów o dopuszczalności jego wydania albo, jeśli uprawdopodobni, że jego niestawiennictwo było nie zawinione a przedstawione w sprzeciwie okoliczności wywołują wątpliwości co do zasadności wyroku.

Jeżeli sprzeciw został wniesiony prawidłowo, sędzia zarządzi doręczenie go powodowi i wyznaczy termin rozprawy. Po ponownym rozpoznaniu sprawy sąd wydaje wyrok, w którym wyrok zaoczny w całości lub części utrzymuje w mocy albo uchyla go i orzeka
o żądaniu pozwu, bądź też pozew odrzuca i postępowanie umarza.

Adw. Andrzej Pazdyga

Stan prawny: I.15 r.