prawnik: opinia prawna

W ofercie Kancelarii Prawnych często można natknąć się na usługę sporządzenia opinii prawnej – czym ona właściwie jest i kto może ją sporządzić?

Opinia prawna jest dokumentem sporządzonym przez osobę posiadającą niezbędną wiedzę prawniczą oraz umiejętności. Słowem sporządzana przez wykwalifikowanego prawnika, najczęściej adwokata lub radcę prawnego. Jest to istotny element, który pozwala na odróżnienie opinii prawnej od zwykłej opinii, którą może wydać każdy. Pozwala ocenić dany problem, w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Pomoc prawna

Profesjonalny pełnomocnik opracowuje opinię prawną w celu wyjaśnienia konkretnego problemu oraz zaproponowania najlepszego rozwiązania. Ważnym aspektem jest, że sporządzona opinia prawna jest indywidualną pomocą dla klienta – odnosi się wprost do sytuacji, w której się on znalazł. Istotnym faktem jest, że nie jest ona wiążąca. Oznacza to, że wyraża jedynie pogląd na zrozumienie określonego problemu. Wykonanie opinii prawnej odbywa się na podstawie przedłożonych dokumentów i opisu stanu przez osobę zlecającą, stanowiąc odpowiedź na pytania i wątpliwości, które ma dany podmiot.

Z uwagi na formę opinii prawnej, jest ona niezwykle przydatna dla przedsiębiorców, których ryzyko działalności jest duże. Warto wskazać, że opinia prawna nie tylko może dotyczyć sytuacji, które miały już miejsce, lecz także tych, które mają się wydarzyć w przyszłości. Indywidualne podmioty często korzystają z usługi sporządzenia opinii prawnej w sytuacji, gdy potrzebują profesjonalnej oceny oraz zapewnienia o bezpieczeństwie danej transakcji, która ma się dopiero wydarzyć. 

Opinia prawna z uwagi na swój zakres wydawana jest zasadniczo w formie pisemnej. Zazwyczaj w opinii pojawiają się dla poparcia argumentacji odniesienia do orzeczeń sądowych lub/i komentarzy uznanych autorytetów prawniczych.  Adwokat czy radca prawny opierając się na swojej wiedzy i doświadczeniu potrafią umiejętnie dostępny materiał przeanalizować i wykorzystać tak by odpowiadał na przedstawiony przez zlecającego problem.

Opinia prawna powinna przedstawić analizę zagadnienia,  możliwe rozwiązania i sposób postępowania. W opinii prawnej mogą się również znaleźć zapisy o potencjalnym ryzyku prawnym danego postępowania.

Porada prawna a opinia.

Porada prawna może się odnosić do poszczególnej kwestii ale najczęściej opisuje dany temat ogólnie. Porada zatem to odpowiedź na zagadnienie bardziej ogólna, szeroka bez wchodzenia w szczegóły zagadnienia.Opinia prawna jest bardziej nastawiona na konkretny zakres spraw, określony problem. Analizuje raczej wyszczególnione kwestie biorąc pod uwagę konkretny materiał dowodowy.

Celem opinii prawnej jest:

  • rozpoznanie stanu faktycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  • przedstawienie analizy prawnej dokumentu,
  • interpretacja przepisów oraz przedstawienie potencjalnych skutków prawnych danej sytuacji,
  • wskazanie propozycji działania – w tym procedur prawnych pozwalających na osiągnięcie założonego celu.

Podmioty uprawnione do skorzystania z opinii prawnej

Z usługi sporządzenia opinii prawnej może skorzystać każdy, kto znalazł się w trudnej lub kłopotliwej sytuacji. Zarówno mogą to być osoby prywatne, jak i właściciele firm, którzy potrzebują porady w zakresie podejmowanych przez nich decyzji w przedsiębiorstwie.

Autor: Adwokat Toruń – Andrzej Pazdyga

2 komentarzy:

Trackbacks & Pingbacks

Komentarze wyłączone