Odszkodowania za kolizje i straty materialne powstałe wskutek wypadków komunikacyjnych.

Szkoda obejmuje zarówno straty w mieniu czy zmniejszenie jego wartości jak też utracone korzyści.
Poprzez współpracę z biegłymi rzeczoznawcami jesteśmy w stanie skutecznie zakwestionować często zaniżone wyceny sporządzone przez zakłady ubezpieczeń. My pomożemy zgromadzić stosowną dokumentację i należycie uzasadnić wysokość roszczenia.
Walczymy o zwrot kosztów naprawy pojazdu i koszty wynajmu auta do czasu zakończenia naprawy. Należy się Państwu też zwrot kosztów leczenia jak i rehabilitacji.
Warto wiedzieć, iż w razie poważnych urazów, powodujących przykładowo konieczność jazdy na wózku inwalidzkim można żądać zwrotu koniecznych kosztów adaptacji lokalu dla potrzeb osoby niepełnosprawnej.
Dochodzimy również dla naszych Klientów odszkodowań za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej jeśli jest ono skutkiem wypadku.
Nasza kancelaria pomoże Państwu wynegocjować odpowiednią kwotę a w razie braku porozumienia z ubezpieczycielem przeprowadzi sprawę przed Sądem.

Zawsze można sprawdzić ofertę radcy prawnego z Torunia.

Zadośćuczynienia za urazy psychiczne po wypadkach przy pracy, samochodowych i powstałych wskutek błędów medycznych.

W przypadku obrażeń ciała w grę wchodzi zadośćuczynienie za szkody moralne, przeżyty ból, traumę po wypadku. Wysokość żądań jest zależna od rodzaju urazów, możliwości ich pełnego wyleczenia, niedogodności związanych z powstałymi obrażeniami. Rozpatruje się m.in. czy i jak długo po opuszczeniu szpitala była konieczna pomoc osób trzecich (rodziny czy wykwalifikowanej pielęgniarki). Często konieczne są opinie biegłych lekarzy specjalistów określające procentowo uszczerbek na zdrowiu i jego długość.
Wysokość przyznanych środków jest często kwestią sporną. Ubezpieczalnie starają się je zredukować próbując wykazać przyczynienie się pokrzywdzonego do wypadku (np. zbyt duża prędkość). Przyjęcie przyczynienia powoduje rzecz jasna obniżenie wysokości ostatecznej wypłaty o odpowiedni procent. Stronie niezadowolonej pozostanie w ostateczności zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. Bez pomocy prawnej taki spór z profesjonalnym podmiotem nie jest łatwy .W naszej kancelarii uzyskacie Państwo pomoc specjalistów i gwarancję przeprowadzenia sprawy do samego końca bez długotrwałości postępowania.
Według niezależnych badań proponowane początkowe kwoty są nawet o 1/3 mniejsze od ostatecznie uzyskiwanych. Warto skorzystać zatem z pomocy specjalisty z naszej kancelarii.

Zadośćuczynienia dla rodziny w razie śmierci w wypadku osoby bliskiej.

Sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę-art446par1 kc. Roszczenia pokryje odpowiedni zakład ubezpieczeń . W razie braku ubezpieczenia w grę wchodzi odpowiedzialność Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, renty wyrównawcze i na zwiększone potrzeby.
Nasza kancelaria pomoże Państwu wynegocjować odpowiednią kwotę a w razie braku porozumienia z ubezpieczycielem przeprowadzi sprawę przed Sądem.
Według niezależnych badań proponowane początkowe kwoty są nawet o 1/3 mniejsze od ostatecznie uzyskiwanych. Warto skorzystać zatem z pomocy specjalisty z naszej kancelarii.

Renty wyrównawcze i na zwiększone potrzeby.

Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty-art.444par.2 kc.
Jeżeli na zmarłym ciążył ustawowy obowiązek alimentacyjny to uprawniony do alimentów ma prawo żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody stosownej renty alimentacyjnej przez cały okres prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeśli z okoliczności wynika, że przemawiają za tym zasady współżycia społecznego.
Dzięki pomocy specjalistów z naszej kancelarii otrzymają Państwo rekompensatę za utracone wskutek wypadku dochody. W razie zwiększenia stałych wydatków-leki, rehabilitacja uzyskamy rentę z tytułu zwiększonych potrzeb.