zaprzeczenie ojcostwa

Kiedy i jak złożyć wniosek o zaprzeczenie ojcostwa?

Aby myśleć o zaprzeczeniu ojcostwa warto najpierw wiedzieć, kiedy przepisy dają domniemanie prawne o tym, że w ogóle ojcem jesteśmy.

Domniemanie ojcostwa.

Kodeks rodzinny stanowi, iż dziecko, które urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji. Natomiast jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża. Domniemanie to nie dotyczy przypadku, gdy dziecko urodziło się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, na którą wyraził zgodę pierwszy mąż matki.

Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.

Domniemanie ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego.

Domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka, albo ten, kto był dawcą komórki rozrodczej w przypadku dziecka urodzonego w wyniku dawstwa partnerskiego w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji.
Okoliczność, że matka w tym okresie obcowała także z innym mężczyzną, może być podstawą do obalenia domniemania tylko wtedy, gdy z okoliczności wynika, że ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne.

Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa.

Najczęściej z pozwem o zaprzeczenie występują domniemani ojcowie dzieci chcą upewnić się czy zasadnie mają płacić alimenty dla dziecka. Dla męża matki termin zaprzeczenia to rok od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi, nie później jednak niż do dnia osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. W tym czasie może wnosić o sądowe zaprzeczenie ojcostwa. Mąż matki powinien wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce, a jeżeli matka nie żyje – przeciwko dziecku. Postępowanie o zaprzeczenie ojcostwa toczy się przed sądem rejonowym, wydziałem rodzinnym i nieletnich. Sądem miejscowym jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego.

Nie jest możliwe zaprzeczenie ojcostwa w procesie rozwodowym. Można natomiast złożyć w czasie sprawy rozwodowej wniosek o zaprzeczenie ojcostwa do sądu rodzinnego. Sąd rozwodowy poczeka wówczas z rozstrzygnięciem bo ma to bezpośrednie przełożenie na kwestię alimentów i władzy rodzicielskiej.

Sprawdź także: https://torun-adwokat.com/alimenty-prawnik-radzi/

Zaprzeczenie ojcostwa przez matkę.

Matka może wystąpić o zaprzeczenie ojcostwa swego męża w ciągu roku od dnia, w którym dowiedziała się, że dziecko od niego nie pochodzi, nie później jednak niż do dnia osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Jeśli o zaprzeczenie ojcostwa wnosi matka to powinna sprawę o zaprzeczenie ojcostwa wytoczyć przeciwko mężowi i dziecku, a jeżeli mąż nie żyje – przeciwko dziecku.

Zaprzeczenie ojcostwa przez dziecko.

Dziecko po osiągnięciu pełnoletności może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu roku od dnia, w którym dowiedziało się, że nie pochodzi od męża swojej matki. Jeżeli dziecko dowiedziało się o tej okoliczności przed dniem osiągnięcia pełnoletności, termin do wytoczenia powództwa biegnie od dnia osiągnięcia pełnoletności.
Dziecko powinno wytoczyć powództwo przeciwko mężowi swojej matki i matce, a jeżeli matka nie żyje – przeciwko jej mężowi. Jeżeli mąż matki nie żyje, powództwo powinno być wytoczone przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy.

Zaprzeczenie ojcostwa po śmierci dziecka.

Zaprzeczenie ojcostwa nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka, chyba że dziecko zmarło po wszczęciu postępowania. W razie śmierci dziecka, które wytoczyło powództwo, zaprzeczenia ojcostwa mogą dochodzić jego zstępni.

Powództwo po terminie.

Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa może wytoczyć także prokurator, jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego. Jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, prokurator może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność. Wytoczenie przez prokuratora powództwa o zaprzeczenie ojcostwa nie jest dopuszczalne, jeżeli dziecko zmarło po osiągnięciu pełnoletności. inaczej mówiąc prokurator może wytoczyć powództwo do dnia osiągnięcia pełnoletności dziecka.

Andrzej Pazdyga – Kancelaria prawna w Toruniu

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *