alimenty toruń

Pozew o podwyższenie alimentów

Zgodnie z wolą ustawodawcy, każdy, kto nie jest jeszcze w stanie zapewnić sobie utrzymania, ma prawo do świadczenia alimentacyjnego od osoby zobowiązanej do jego płacenia.  Wysokość alimentów każdorazowo ustalana jest w zależności od indywidualnych okoliczności danej sytuacji. Bierze się pod uwagę usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej oraz możliwości zarobkowych i majątkowych osoby płacącej alimenty.

Podwyższenie alimentów

Polskie prawo przewiduje możliwość zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego (art. 138 kro). Uzyskanie wyższych alimentów jest możliwe ugodowo a jak to się nie uda, na drodze sądowej. Strona uprawniona do pobierania alimentów może bowiem wnieść roszczenie o podwyższenie alimentów do sądu.

Istotne jest to, że złożyć pozew o podwyższenie alimentów mogą jedynie osoby, które uregulowały kwestię obowiązku alimentacyjnego na drodze sądowej. Innymi słowy, wcześniej musiał zostać wydany prawomocny wyrok zasądzający alimenty, np. wyrok rozwodowy wydany przez sąd, który ustalił wysokość alimentów, wyrok sądu rodzinnego albo ugoda zawarta przed sądem lub zatwierdzona przez sąd.

W przeciwnym wypadku, jeżeli otrzymywane alimenty wynikają z wewnętrznych ustaleń między stronami, należy złożyć do sądu pozew zatytułowany jako pozew o zasądzenie alimentów.

Powody uzasadniające podwyższenie alimentów

Podwyższenie alimentów jest możliwe w przypadku, gdy istnieją co do tego uzasadnione powody , takie jak np. zmiana sytuacji finansowej alimentującego np. zwiększenie zarobków (osoba uprawniona do pobierania alimentów ma prawo do równej stopy życiowej co osoba zobowiązana do ich płacenia) lub zmiana potrzeb alimentowanego (zob. wyrok SN z dnia 26.03.1969 r., sygn. III CRN 54/69, Inf. Pr. 1969, nr 6, poz. 6.).

Inflacja i podwyższenie alimentów

Ciekawym zagadnieniem jest kwestia inflacji oraz jej wpływu na możliwość podwyższenia alimentów. Ugruntowane orzecznictwo wskazuje, że sądy uwzględniają inflację jako jeden z czynników, które mogą wpłynąć na potrzebę podwyższenia świadczenia alimentacyjnego. Inflacja to ogólny wzrost cen, co za tym idzie – pieniądze tracą swoją wartość w miarę upływu czasu, a to bezpośrednio wpływa na pogorszenie poziomu życia alimentowanego.

Warto przeczytać -> Co zwalnia z płacenia alimentów?

Jak napisać pozew o podwyższenie alimentów?

Aby wystąpić z pozwem o podwyższenie alimentów, należy odpowiednie dokumenty dołączyć do pozwu. Zgodnie z art. 126 § 1 kpc (warunki formalne pisma procesowego), pismo procesowe powinno zawierać:

 1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowany;
 2. imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 3. oznaczenie rodzaju pisma;
 4. osnowę wniosku lub oświadczenia – merytoryczna treść, jaką wniosek lub oświadczenie zawiera. Powinno z niej wynikać, jaki jest faktyczny zamiar wnoszącego pismo;
 5. w przypadku, gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów;
 6. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 7. wymienienie załączników — należy pamiętać, że do pisma procesowego dołącza się załączniki wymienione w tym piśmie!

Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron (lub jeżeli występują – przedstawicieli ustawowych i pełnomocników stron), a także numer PESEL powoda.

Sprawdź co jeszcze radzi prawnik w sprawie alimentów: https://torun-adwokat.com/alimenty-prawnik-radzi/

Jeżeli samodzielnie planujesz napisać pozew o podwyższenie alimentów, pamiętaj o poniższych krokach:

 • Wstęp – we wstępie napisz krótkie wprowadzenie, w którym wyjaśnisz cel Twojego pozwu oraz powołasz odpowiednie przepisy prawne, na których opierasz swój pozew;
 • Informacje o stronach – Twoje roszczenie powinno zawierać krótkie informacje o powodzie oraz pozwanym;
 • Przesłanki – wskaż, dlaczego występujesz z wnioskiem o podwyższenie alimentów np. wzrost wydatków, kosztów utrzymania dziecka;
 • Żądanie – precyzyjnie określ to, czego żądasz np. „żądam podwyższenia alimentów na dziecko z obecnie przysługujących 300 zł do 600 zł miesięcznie”;
 • Uzasadnienie – istotny punkt pozwu, szerzej uzasadnij swoje żądanie, wskazując na konkretne okoliczności, które spowodowały potrzebę podwyższenia alimentów. Pamiętaj o tym, by załączyć materiał dowodowy, które może mieć istotne znaczenie w sprawie np. rachunki związane z wydatkami na usprawiedliwione potrzeby;
 • Zakończenie – zwieńczenie pozwu powinno zawierać prośbę o rozpatrzenie sprawy i uwzględnienie zawartych informacji. Pamiętaj też o podpisie. 

Istotne informacje:

 • Jak długo trwa sprawa o podwyższenie alimentów? – wszystko zależy od ilości spraw toczących się w danym Sądzie. Postępowanie sądowe o podwyższenie alimentów może zakończyć się na jednej sprawie ale też i trwać kilka miesięcy. 
 • Ile kosztuje sprawa o podwyższenie alimentów? ­– osoba ubiegająca się o podwyższenie alimentów jest zwolniona od opłat sądowych.
 • Do jakiego sądu skierować roszczenie? pozew o alimenty należy wnieść do sądu rejonowego miejsca zamieszkania osoby uprawnionej np. rodzica dziecka lub według miejsca zamieszkania strony pozwanej — wybór należy do powoda.

Andrzej Pazdyga – Kancelaria Adwokacka Toruń

1 komentuj

Trackbacks & Pingbacks

Komentarze wyłączone