Kiedy ZUS odmówi odszkodowania.

W razie wypadku przy pracy od zakładu ubezpieczeń należy nam się stosowne odszkodowanie za doznany uszczerbek. Wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Wypadek może nastąpić podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych jak też podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia.

Co warto wiedzieć przy procesie odszkodowania

ZUS nie zawsze jednak zapłaci. Może odmówić przyznania świadczeń po pierwsze gdy brak jest protokółu powypadkowego. Ponadto jeśli w protokole powypadkowym, (karcie wypadku) wypadek nie został uznany za wypadek przy pracy. nieuznania w protokole powypadkowym lub karcie wypadku zdarzenia za wypadek przy pracy. ZUS nie jest związany protokołem powypadkowym i może dojść do przekonania, iż zawiera on twierdzenia nieprawidłowe czy bezpodstawne. W przypadku wątpliwości warto zapytać o bezpłatną poradę prawną.

Zbadane też zostanie czy wypadek nie powstał wyłącznie wskutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa osoby poszkodowanej. O rażącym niedbalstwie można mówić gdy nie zachowano podstawowych, elementarnych zasad ostrożności, które są obiektywnie oczywiste dla większości rozsądnie myślących ludzi. Oceny dokonuje się zawsze mając na uwadze okoliczności konkretnego wypadku. Przykładowo uznaje się za takie naprawianie otwartej, włączonej maszyny czy jej oczyszczanie bez unieruchomienia silnika. Rażące niedbalstwo zachodzi zatem wówczas, gdy poszkodowany pracownik podejmuje działania z chociaż mógł i powinien był przewidzieć grożące mu niebezpieczeństwo. Nie dołożył należytej staranności choć jawiące się niebezpieczeństwo było oczywiste.
Umyślność natomiast to takie zachowanie pracownika, kiedy przewidując negatywne skutki swych działań i chce ich dokonać. Polegać może również na zaniechaniu pewnych działań mimo obowiązku ich wykonania.
ZUS odmawiając wypłaty musi udowodnić nie tylko umyślność lub rażące niedbalstwo ale także fakt, że było ono wyłączną przyczyną zaistnienia wypadku. Od decyzji ZUS służy odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni od doręczenia decyzji. Postępowanie jest wolne od opłat.

O wypadkach słów kilka

Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

  1. w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone wyżej, chyba, że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
  2. podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
  3. przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Warto pamiętać, że niektóry zakłady pracy mają dodatkowe ubezpieczenia i niezależnie od świadczenia ZUS możemy uzyskać wypłatę z odpowiedniej polisy a ubezpieczenie może zawierać opcje wypłaty za szkodę powstałą również wskutek rażącego niedbalstwa.

adw. Andrzej Pazdyga

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *