Świadectwo pracy

Otrzymałem świadectwo pracy, w którym błędnie podano niektóre dane dotyczące mego zatrudnienia. Jaka jest procedura odwołania od takiego nieprawdziwego oświadczenia?

W przypadku, gdy nie zgadza się Pan z danymi zawartymi w świadectwie pracy może Pan w terminie 7 dni od jego otrzymania zwrócić się do pracodawcy o jego sprostowanie. Jeśli pracodawca odmówi to w terminie 7 dni od otrzymania odmowy należy wystąpić do sądu pracy z żądaniem jego sprostowania. Warto przypomnieć jakie informacje powinny się znaleźć w świadectwie pracy.

Czytaj dalej

Spadek – właściwość sądu

Niedawno zmarł mój ojciec. Mieszkał u nas ale jego mieszkanie, (mieszka w nim moja siostra) znajduje się w innym mieście. Proszę mi powiedzieć gdzie mam wytoczyć sprawę o spadek, tam gdzie był zameldowany czy tam gdzie znajduje się jego majątek podlegający dziedziczeniu?

W myśl obowiązujących przepisów pozwy dotyczące dziedziczenia, zachowku czy innych rozrządzeń testamentowych wytacza się wyłącznie przed sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Chodzi tu o faktyczne zamieszkiwanie a nie sam meldunek. Dopiero gdyby miejsca zamieszkania w Polsce nie dałoby się ustalić właściwy byłby sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy.

Czytaj dalej

Roszczenia po wypadku.

Miałem nie ze swej winy wypadek drogowy, sprawca już został skazany. Jakie prócz naprawy auta mogę mieć roszczenia wobec sprawcy?

Jeśli wina została prawomocnia przesądzona przysługuje Panu szereg roszczeń. Może Pan ich dochodzić od sprawcy jednak z zasady kieruje się je do ubezpieczyciela. Istniejąca bowiem konieczność obowiązkowego ubezpieczenia pojazdów mechanicznych w zakresie odpowiedzialności cywilnej kierowców powoduje, że to ubezpieczalnie są de facto płatnikami i stroną w ewentualnym sporze.

Czytaj dalej

Przeszukanie

Prawnik radzi: W moim mieszkaniu Policja mimo braku nakazu od prokuratora dokonała przeszukania. Powiedzieli, iż mają podejrzenia, że przebywający z nami syn posiada narkotyki. Czy policjanci mogli przeprowadzić takie przeszukanie mimo braku naszej zgody i zezwolenia prokuratora?

W przypadkach nie cierpiących zwłoki wystarczy, gdy organ dokonujący przeszukania okaże nakaz kierownika swej jednostki bądź nawet legitymację służbową. Jest jednak zobowiązany następnie niezwłocznie zwrócić się do Sadu, (prokuratora), o zatwierdzenie przeszukania.. Takie zatwierdzenie winno być przesłane osobie, u której dokonano przeszukania, jeśli tylko tego zażąda. O prawie takiego zażądania należy pouczyć.

Czytaj dalej

Przedawnienie roszczeń

Pożyczyłem znajomemu trochę pieniędzy, spisaliśmy stosowne umowę. Znajomy część mi oddał, reszty, mimo, że minął mu ustalony termin nie. Prosi o zwlokę ze względu na przejściowe kłopoty. Ja mogę jeszcze trochę poczekać, ale chciałbym na wszelki wypadek wiedzieć czy i kiedy moje żądanie może się przedawnić.  

Roszczenia majątkowe co do zasady ulegają przedawnieniu z upływem określonego czasu. Jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej termin ten wynosi 10 lat. Tak też jest w przypadku pożyczki. Dla roszczeń o świadczenia okresowe, (najem, dzierżawa), oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej termin ten to 3 lata.

Czytaj dalej

Potrącenie z wynagrodzenia

Mam zaległości alimentacyjne i istnieje ryzyko, że komornik zajmie moje wynagrodzenie. Ile może mi potrącić, bo moje zarobki są niewielkie i ma to dla mnie istotne znaczenie.

Na wstępie zaznaczyć trzeba, że z wynagrodzenia za pracę można potrącić tylko niektóre należności. Zaliczają się do nich w pierwszej kolejności świadczenia alimentacyjne, co do których istnieje już tytuł wykonawczy a w drugiej kolejności inne należności niż alimenty ale także egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych. Tytuły wykonawcze to najczęściej wyroki sądowe zaopatrzone w klauzulę wykonalności, (czyli stwierdzenie potwierdzające, że wskazane tam kwoty mogą być egzekwowane).

Czytaj dalej

Postępowanie uproszczone.

Lokator zalega mi z zapłatą czynszu. Chciałem złożyć pozew ale w sądzie powiedziano mi, że muszę wypełnić w tym celu jakiś formularz.

Faktycznie w myśl obowiązujących przepisów w niektórych sprawach pozew powinien zostać złożony na odpowiednim formularzu. Formularze takie są z reguły dostępne nieodpłatnie w sądzie, można je także ściągnąć bezpłatnie z internetu.

Czytaj dalej

Prawa pokrzywdzonego

Za pokrzywdzonego uważana jest osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Przepisy procedury karnej od dłuższego czasu starają się poprawić pozycję pokrzywdzonego w procesie. Dzięki temu osoba pokrzywdzona zyskała z biegiem lat szereg uprawnień pozwalających jej w dużej mierze na kształtowanie ostatecznych wyników postępowania.

Czytaj dalej

Odwołanie darowizny

Czy możliwe jest odwołanie darowizny z powodu niestosownego zachowania obdarowanych wobec darczyńcy? Jeśli tak to w jakim czasie?

W myśl obowiązujących przepisów można odwołać darowizną zarówno tą jeszcze faktycznie niedokonaną jak i już w praktyce wykonaną. Odnośnie darowizny jeszcze fizycznie nie wykonanej, darczyńca może ja odwołać, jeżeli po zawarciu umowy darowizny jego stan majątkowy uległ takiej zmianie, że wykonanie darowizny nie może nastąpić bez uszczerbku dla jego własnego utrzymania odpowiednio do jego usprawiedliwionych potrzeb albo bez uszczerbku dla ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych.

Czytaj dalej

Odroczenie wykonania kary

Mimo odwołań sąd zatwierdził mi karę więzienia. Jaką mam możliwość oddalenia pójścia do zakładu bo muszę jeszcze uporządkować swoje sprawy?

Mimo prawomocnego skazującego wyroku istnieją sytuację gdy można przesunąć w czasie początek odbywania kary. Taką możliwość daje zawarta w kodeksie karnym wykonawczym, opisującym zasady wykonywania orzeczeń , procedura odroczenia wykonania kary.

Czytaj dalej