Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka cywilna to jedna z popularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Niewątpliwą zaletą tej formy jest zarówno łatwość jej założenia jak i prowadzenia. Dlaczego więc warto poddać ją modyfikacji i przekształcić ją w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

 

Warto pamiętać o zasadach panujących w wymienionych formach prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Spółka cywilna nie posiada podmiotowości prawnej, w związku z tym to wspólnicy są stronami w każdej zawieranej umowie, nie zaś sama spółka. Z uwagi na ten fakt, wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki.

 

Z kolei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada podmiotowość prawną, a więc majątek wspólników jest odseparowany od majątku spółki. W konsekwencji oznacza to, że majątek spółki z o.o. jest jej własnym majątkiem, a nie majątkiem wspólników posiadających udział w tejże spółce. Ogromną zaletą odrębności tych majątków jest to, iż w przypadku jakichkolwiek problemów finansowych spółki wierzyciele będą dochodzić swoich roszczeń od spółki, a nie bezpośrednio od wspólników.

 

Wybiegając w przyszłość, skoro już mowa jest o zaletach spółki z o.o., to nie można zapomnieć także o możliwości sprzedaży spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, co w przypadku spółki cywilnej jest znacząco utrudnione i jest w zasadzie nieopłacalne z punktu widzenia ekonomiki prowadzenia danej działalności gospodarczej.

 

Przechodząc do meritum…. Jak przekształcić spółkę cywilną w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

 

Zasadniczo przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może nastąpić w dwóch wariantach – zwykłym i uproszczonym. Wybór sposobu przekształcenia uzależniony jest od tego, czy wszyscy wspólnicy spółki cywilnej byli uprawnieni do prowadzenia jej spraw. Standardem jest to, że każdy ze wspólników ma uprawnienie do reprezentacji spółki – co wynika wprost z k.c. Norma ta ma charakter dyspozytywny, a zatem możliwe jest ograniczenie prawa do reprezentowania spółki cywilnej przez jej poszczególnych wspólników.

 

Procedura zwykła

Tryb zwykły stosowany jest w przypadku, gdy tylko część wspólników uprawnionych jest do prowadzenia spraw spółki cywilnej.

 

Etapy fazy przygotowawczej:

I. Przygotowanie planu przekształcenia spółki cywilnej oraz stosownych załączników.

Plan przekształcenia musi być sporządzony w formie pisemnej i to pod rygorem nieważności.

 

Załączniki do planu:

 • projekt uchwały dotyczącej przekształcenia spółki
 • projekt umowy spółki z o.o.
 • wycenę składników majątku spółki oraz
 • sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia

 

II. Gdy już wszystkie dokumenty są skompletowane, należy wystąpić do sądu rejestrowego
z  wnioskiem o wyznaczenie biegłego rewidenta. Biegły rewident, po wyznaczeniu, przystąpi
do badania planu przekształcenia spółki. Może on także (na piśmie) żądać od wspólników
przedłożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów. Na sporządzenie i złożenie opinii
biegły ma maksymalnie 2 miesiące od dnia wyznaczenia go przez sąd. 

III. Zawiadomienie wspólników o zamiarze przekształcenia spółki, a konkretnie o zamiarze
powzięcia uchwały o przekształceniu spółki. Wspólnicy powinni być zawiadomieni dwukrotnie
i to nie później niż miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały. Wspólnikom należy
umożliwić także przeglądnięcie dokumentów przygotowanych do przekształcenia spółki.

Etapy fazy właścicielskiej:

IV. Kolejnym krokiem jest powzięcie uchwały o przekształceniu spółki cywilnej w spółkę z o.o.
Uchwała ta musi być umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza oraz powinna
zawierać:

 • określenie, że przekształcenie nastąpi w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
 • wysokość kapitału zakładowego
 • wysokość kwoty, jaka zostanie wypłacona wspólnikom nieuczestniczącym w spółce przekształconej
 • zakres praw przyznanych wspólnikom
 • nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej
 • zgodę na brzmienie umowy spółki przekształconej

V. Po podjęciu uchwały, wszyscy wspólnicy powinni złożyć w formie pisemnej oświadczenia
o uczestnictwie w spółce z o.o., chyba że oświadczenia te zostały złożonej w dniu powzięcia
uchwały o przekształceniu spółki.

VI. Zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Umowa spółki będzie stanowiła
podstawę jej funkcjonowania.

VII. Ostatnim już etapem jest zgłoszenie wniosku o wpis w rejestrze nowo założonej spółki oraz
ogłoszenie o przekształceniu.

 

Przekształcona spółka zyskuje podmiotowość prawną dopiero po dokonaniu wpisu do KRS.
Z kolei pierwotna spółka cywilna, formalnie w dniu wpisu przekształconej spółki z o.o. do KRS,
przestaje istnieć. Wspólnicy powinni jednak złożyć wniosek wykreślenie spółki cywilnej
z rejestru CEIDG.

 

Procedura uproszczona

 

Najprostszym sposobem przedstawienia procedury uproszczonej przy przekształcaniu spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest wykazanie różnic pomiędzy tą formą, a zwykłą.

 

W przypadku procedury uproszczonej nie ma obowiązku:

 • przygotowywania przez wspólników przekształcanej spółki planu przekształcenia
 • zawiadamiania wspólników o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu
 • udostępniania wspólnikom dokumentów związanych z przekształceniem spółki

 

Nadto, biegły rewident przeprowadza jedynie wycenę aktywów i pasywów spółki.

Procedura przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może być jednym z najkorzystniejszych rozwiązań w ramach prowadzonej działalności. Zamiast tworzyć spółkę na nowo, można przekształcić dotychczasowy podmiot. Dlaczego to takie istotne? Odpowiedź jest prosta – przekształcona spółka wciąż posiada ten sam NIP, a wszystkie zezwolenia czy koncesje uzyskane przez spółkę przekształcaną zostają automatycznie „przeniesione” na nowo przekształconą spółkę.

 

Wpis gościnny kancelarii PBKB Adwokaci w Krakowie

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *