rozwód w toruniu

Przeszukanie.

W przypadkach nie cierpiących zwłoki wystarczy, gdy organ dokonujący przeszukania okaże nakaz kierownika swej jednostki bądź nawet legitymację służbową. Jest jednak zobowiązany następnie niezwłocznie zwrócić się do Sadu, (prokuratora), o zatwierdzenie przeszukania.. Takie zatwierdzenie winno być przesłane osobie, u której dokonano przeszukania, jeśli tylko tego zażąda. O prawie takiego zażądania należy pouczyć.
Przeszukanie przeprowadza się celem wykrycia lub zatrzymania albo przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej, a także w celu znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu w postępowaniu karnym. Warunkiem przeszukania jest istnienie uzasadnionych podstaw do przypuszczenia, że osoba podejrzana lub wymienione rzeczy tam się znajdują. W celu znalezienia wskazanych wyżej rzeczy można też dokonać przeszukania osoby, jej odzieży i podręcznych przedmiotów. Przeszukania osoby i odzieży na niej należy dokonywać w miarę możności za pośrednictwem osoby tej samej płci.
Przeszukania może dokonać prokurator albo na polecenie sądu lub prokuratora Policja, (także inne organy -ABW, CBA, itp.).
Postanowienie sądu czy prokuratora należy oczywiście okazać osobie, u której następuje przeszukanie.
Pomieszczenia zamieszkane można przeszukać także w porze nocnej ale tylko w przypadkach nie cierpiących zwłoki. Pora nocna to czas między 22 a 6 rano.
Osobę, u której ma nastąpić przeszukanie należy przed rozpoczęciem czynności zawiadomić o jej celu i wezwać do wydania poszukiwanych przedmiotów. W razie gdyby przy przeszukaniu nie było na miejscu gospodarza lokalu, należy do przeszukania przywołać przynajmniej jednego dorosłego domownika lub sąsiada.

Prawa pokrzywdzonego.

Za pokrzywdzonego uważana jest osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Przepisy procedury karnej od dłuższego czasu starają się poprawić pozycję pokrzywdzonego w procesie. Dzięki temu osoba pokrzywdzona zyskała z biegiem lat szereg uprawnień pozwalających jej w dużej mierze na kształtowanie ostatecznych wyników postępowania.
Jednym ze znaczących praw pokrzywdzonego jest możliwość złożenia aż do zakończenia przewodu sądowego na rozprawie, wniosku o naprawienie wyrządzonej szkody. Do czasu rozpoczęcia sprawy na rozprawie może również wskazać, iż chce w niej uczestniczyć jako oskarżyciel posiłkowy. Jako oskarżyciel ma prawo zadawać pytania oskarżonym, świadkom, biegłym i ustosunkowywać się do ich wypowiedzi. Może zgłaszać wnioski dowodowe, wygłosić mowę końcową i zaskarżać niesatysfakcjonujące go orzeczenia. Przysługuje mu prawo przeglądania akt sprawy i sporządzania z nich notatek lub wnioskowania (odpłatnie) o kserokopie.
Pokrzywdzony ma prawo już na etapie przedsądowym ustanowić sobie pełnomocnika lub żądać składając wniosek do prokuratora aby wyznaczono go bezpłatnie z urzędu-musi wówczas wykazać brak środków na adwokata z wyboru. Gdy nie zostaną mu udostępnienie akta może na taką odmowę złożyć zażalenie.
W razie gdy podejrzany był aresztowany i został następnie wypuszczony, prokurator powinien niezwłocznie powiadomić pokrzywdzonego o tym fakcie.
Jeżeli pokrzywdzonym jest małoletni lub ubezwłasnowolniony prawa jego wykonuje przedstawiciel ustawowy (z reguły rodzic) albo osoba pod której stałą pieczą pozostaje. Pokrzywdzonego nieporadnego, w szczególności przez zdrowie lub wiek , może reprezentować osoba pod której pieczą pozostaje.
W razie śmierci pokrzywdzonego prawa, które by mu przysługiwały mogą wykonywać osoby najbliższe lub pozostające na jego utrzymaniu a w razie ich braku lub nieujawnienia prokurator działając z urzędu. Jeżeli organ prowadzący postępowanie ma informacje o osobach najbliższych dla pokrzywdzonego (lub pozostających na jego utrzymaniu), co najmniej jedną z nich poucza o tych uprawnieniach.
W przypadku gdy wejdzie się w konflikt z przepisami prawa karnego warto wiedzieć, że w razie wykazania naszej winy i tak w pewnych wypadkach sąd może a czasem wręcz musi potraktować nas łagodniej. Jedną z takich instytucji łagodzących pierwotną sankcję jest nadzwyczajne złagodzenie kary.

Kiedy można na nie liczyć?

W myśl kodeksu Sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet może warunkowo zawiesić jej wykonanie w stosunku do sprawcy współdziałającego z innymi osobami w popełnieniu przestępstwa, jeżeli ujawni on wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotne okoliczności jego popełnienia.
Z cytowanego zapisu wynika zatem, iż w takim przypadku złagodzenie jest obligatoryjne („sąd stosuje”). Jest to swoista nagroda za wydanie współsprawców i szczegółów przestępstwa. Zwróćmy uwagę, że mówi się tu o ujawnieniu innych osób-a więc minimum dwóch.
Nie jest to jedyna możliwość, zawsze warto skonsultować taką opcją z doświadczonym prawnikiem naszej kancelarii.