Zamiana kary

Skazano mnie na kare bezpłatnych prac społecznych. Wyroku nie kwestionowałem, ale obecnie dostałem pracę za granicą a przyszła decyzja, iż mam zacząć odrabiać karę. Jeśli wrócę do Polski stracę pracę, jeśli ni,e kurator mnie straszy zamianą kary na pozbawienie wolności. Czy mogę zapłacić jakąś grzywnę zamiast obowiązku tych prac?  

Kara ograniczenia wolności, którą Pan opisuje polega na nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne. Jej wymiar jest ustalony w wyroku (od 20 do 40 godzin miesięcznie, przez 1-12 miesięcy). Później konkretyzowany czas i miejsce wykonania.

Faktycznie, w razie uchylania się od jej wykonania sąd zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności. Dwa dni kary ograniczenia wolności są równoważne jednemu pozbawienia wolności. Kiedyś istniała możliwość zamiany kary ograniczenia wolności na grzywnę ale obecnie takie wyjście nie istnieje. Warto zatem pamiętać, że na etapie orzekania jest jeszcze opcja nałożenia zamiast obowiązku bezpłatnej pracy, potrącenia odpowiedniej części wynagrodzenia (od 10 do 25%). Dotyczy ona jednak osób legalnie zatrudnionych. Wówczas w czasie odbywania kary skazany bez zgody sądu nie może rozwiązać stosunku pracy.

Po wyroku, w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może zmienić formę wykonywania pracy, przyjmując 20 godzin pracy na cele społeczne za równoważne 10% wynagrodzenia za pracę.

Sąd może również odroczyć wykonanie kary ograniczenia wolności na czas do 6 miesięcy, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki, (np.względy opieki nad rodziną). Oczywiście sąd może takie odroczenie odwołać jeśli ustały przyczyny odroczenia lub skazany nie korzysta z odroczenia kary zgodnie z celem na jaki zostało odroczenie udzielenie bądź rażąco narusza porządek prawny.

Ponadto gdy stan zdrowia skazanego uniemożliwia wykonanie kary ograniczenia wolności sąd udziela przerwy w odbywaniu kary do czasu ustania przeszkody.

Reasumując powinien się Pan zwrócić do sądu o odroczenie kary bądź jej zmianę na potrącanie z wynagrodzenia odpowiednio to uzasadniając-sąd bowiem nie ma obowiązku przychylić się do Pańskich propozycji.

Skoro pracuje Pan za granicą warto też przypomnieć, że w czasie odbywania kary ograniczenia wolności skazany bez zgody sądu nie może zmieniać miejsca stałego pobytu. Stosowny wniosek powinien Pan złożyć do Sądu jeśli planuje Pan taką zmianę.

Adw. Andrzej Pazdyga

Stan prawny: V.15 r.