Nie każde skazanie na tzw. bezwzględną karę pozbawienia wolności musi się zakończyć pobytem w zakładzie karnym. Dla osób skazanych na kary do roku pozbawienia wolności jest szansa na pozostanie w domu. Wniosek o zastosowanie dozoru elektronicznego należy skierować do Sądu Okręgowego, w którego okręgu kara ma być wykonywana.
Technicznie mówiąc najprościej dozór elektroniczny polega na zamontowaniu w miejscu przebywania odpowiednich rejestratorów i nadajnika na ręce lub nodze osoby poddanej dozorowi. Pozwala tona ciągłe monitorowanie czy w nakazanych przez Sąd godzinach skazany przebywa na wskazanym obszarze.
Jeśli skazany zamieszkuje wspólnie z innymi osobami pełnoletnimi potrzebna jest ich pisemna zgoda na stosowanie dozoru w miejscu wspólnego pobytu. Mimo braku takiej zgody sąd może orzec dozór elektroniczny jeżeli jego wykonywanie w sposób oczywisty nie wiąże się z nadmiernymi trudnościami dla osoby, która tej zgody nie wyraziła i narusza jej prywatność tylko w nieznacznym stopniu.
Pamiętać należy, że Sąd nie ma obowiązku zastosowania dozoru elektronicznego. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie. Bierze się pod uwagę wiele aspektów. W razie braku pewności pamiętajmy o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad prawnych.

Sporządzanie pism procesowych- m.in. zażalenia, apelacje, prywatny akt oskarżenia.

Apelację wnosi się w terminie 14 dni od otrzymania wyroku z uzasadnieniem. O uzasadnienie trzeba wnieść natomiast w terminie 7 dni od ogłoszenia orzeczenia.

Apelacja od wyroku sądu okręgowego, powinna być sporządzona i podpisana przez adwokata.

Wyrok może zostać zaskarżony w całości albo w części. Istnieje też opcja zaskarżenia samego uzasadnienia gdy zgadzamy się z wyrokiem ale nie z wywodami Sądu dlaczego tak postanowił.

Zarzuty w apelacji mogą dotyczyć naruszenia procedury, naruszenia prawa materialnego, błędu w ustaleniach faktycznych czy rażącej niewspółmierności kary.

Obraza prawa materialnego, zachodzi wówczas, gdy Sąd niezastosuje (zastosuje) danego przepisu mimo, że miał obowiązek do zrobić.

Błąd w ustaleniach faktycznych  dotyczy sytuacji, gdy sąd oparł wyrok na faktach, które nie znajdują potwierdzenia w wynikach postępowania dowodowego albo też z prawidłowo ustalił stan fakty a wysnuł wnioski niezgodne z prawidłami logicznego rozumowania.

Odwołujący się może podać w środku odwoławczym nowe fakty lub dowody.

Prawidłowe sporządzenie środka odwoławczego nie jest zadaniem prostym a czasami-apelacja od wyroku Sądu Okręgowego istnieje obowiązek skorzystania z adwokata. Warto zatem skorzystać z porad prawnych oferowanych przez naszą kancelarię.