podrobienie podpisu

Jakie konsekwencje grożą za podrobienie podpisu.

Wydawać by się mogło, że podpisanie się za osobę bliską akurat nieobecną i za jej zgodą nie niesie za sobą żadnych konsekwencji. Jest to ocena błędna. Podrobienie podpisu stanowi przestępstwo. Jeśli np. były partner chcąc się odegrać zgłosi podrobienie podpisu czy dokumentu czekają nas mogą niemiłe konsekwencje.

Odpowiedzialność karna za podrobienie podpisu

W myśl art. 270. kodeksu karnego kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5..

Niewątpliwie złożenie za kogoś podpisu jest jego podrobieniem. Jak widać nie ma też znaczenia czy robimy to za wyraźną lub dorozumianą zgodą czy też bez niej. Ma to oczywiście wpływ na wymiar kary. Organ prowadzący postępowanie może przyjąć przypadek mniejszej wagi czy też umorzyć lub warunkowo umorzyć postępowanie.

W wypadku mniejszej wagi, sprawca przestępstwa sfałszowania podpisu podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Podrobienie dokumentu

Mowa jest w przepisie o podrobieniu, przerobieniu dokumentu. W kodeksie karnym dokument definiuje się jako każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne.

Dokumentem będą zatem wszelkie umowy , oświadczenia, listy obecności czy decyzje lub inne dokumenty urzędowe.

Sfałszowanie podpisu może przyjąć formę podrobienia go lub przerobienia. Podrobienie podpisu to de facto nakreślenie go w całości od podstaw tak by wyglądał jak oryginał. Przerobienie należy rozumieć jako modyfikację podpisu już istniejącego.

O przestępności sfałszowania podpisu stanowi intencja sprawcy

Rozumieć przez to należy, że fałszerstwo czynione jest po to aby dokumentu użyć jako prawdziwego. Wprowadzić jako prawdziwy do obrotu celem uzyskania określonych skutków prawnych. Nie będzie karalnym podrobieniem podpisu jego nakreślenie bez zamiaru dalszego użycia.

Ćwiczenie czyjegoś podpisu jest karalne.

Zastanowić się można czy sam fakt, że tylko próbujemy odwzorować czyjś podpis może być uznane za czyn niedozwolony. Nie każde przygotowanie do przestępstwa jest karalne. W tym wypadku ustawodawca jednak uznał, że same czynienie przygotowań do takiego czynu.(podrobienia, przerobienia dokumentu) podlega karze. Sankcja za przygotowania do podrobienia to grzywna, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Pomijam przy tym oczywiście sytuacje gdy nasze próby pisarskie nie mają służyć późniejszym próbom podrobienia. Ważne jest bowiem jakie przesłanki do podrobienia podpisu nami kierują.

Sprawdź także artykuł na temat postępowania uproszczonego.

Przedawnienie przestępstwa fałszerstwa dokumentów

Każde przestępstwo po pewnym okresie czasu ulega przedawnieniu. Innymi słowy ustaje jego karalność. Zasadniczo im czyn poważniejszy, surowiej karany tym ten okres jest dłuższy. Gdy czyn stanowi występek zagrożony karą powyżej 3 lat pozbawienia wolności (ale mniej niż 5) okres przedawnienia wynosi 10 lat licząc od jego popełnienia. Nie jest to więc mało. Dodatkowo jeśli w czasie biegu przedawnienia wszczęto postępowanie w sprawie to przedawnienie biegnie od zakończenia tego postępowania.

Zauważyć można, że nie tylko podrobienie czyjegoś podpisu, sfałszowanie podpisu podlega karze. Karze, która grozi za sfałszowanie podpisu na dokumencie podlega, też ten kto wypełnia blankiet, opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa.

Adwokat Toruń – Andrzej Pazdyga