Wyłączenie sędziego

Uważam, że sędzia w mojej sprawie jest stronniczy. Wyraźnie popiera drugą stronę a moje wnioski oddala i nie pozwala mi się wypowiedzieć do końca. W jaki sposób mogę spowodować jego odsuniecie od sprawy?

Proponowałbym na początek wniosek o odpisy protokołów rozprawy, które winny odzwierciedlać jej przebieg. Mogą potem posłużyć do uzasadnienia wniosku o wyłączenie sędziego. Jeśli Pana zdaniem nie wszystko jest w nich zapisane lub nie tak jak miało miejsce może Pan wnosić o ich sprostowanie podając jak rzeczywiście sytuacja wg. Pana wyglądała.

Wyłączenie sędziego w sprawie cywilnej regulowane jest w kodeksie postępowania cywilnego. Z mocy ustawy następuje ono w sprawach, w których sędzia sam jest stroną, lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziałuje na jego prawa lub obowiązki. Sędzia jest wyłączony w sprawach swego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia. Wyłączenie następuje też w sprawach osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Z wyłączeniem mamy do czynienia również w sprawach, w których sędzia był lub jest jeszcze pełnomocnikiem jednej ze stron albo był radcą prawnym jednej ze stron. Z mocy ustawy sędzia jest wyłączony ponadto w sprawach, w których w instancji niższej brał udział w wydaniu zaskarżonego później orzeczenia jak też w sprawach o ważność aktu prawnego z jego udziałem sporządzonego lub przez niego rozpoznanego oraz w sprawach, w których występował jako prokurator. Powody wyłączenia trwają także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wniosek o wyłączenie strona składa na piśmie lub ustnie do protokołu uprawdopodobniając jednocześnie przyczyny wyłączenia.

Niezależnie natomiast od wyżej wskazanych przyczyn wyłączenie sędziego może nastąpić na jego żądanie lub na wniosek strony, jeśli istnieje okoliczność tego rodzaju, ze mogłaby wywołać uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności w sprawie.

O wyłączeniu sędziego rozstrzyga sąd, w którym sprawa się toczy. Przedtem winien wysłuchać sędziego, którego wniosek dotyczy. Ponowny wniosek o wyłączenie oparty na tych samych okolicznościach lub wniosek oczywiście bezzasadny podlega odrzuceniu przez skład rozpoznający sprawę.

Adw. Andrzej Pazdyga

Stan prawny: VII.14 r.